We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Verkeersveiligheid

Verkeersveilige schoolomgeving
Om een verkeersveilige schoolomgeving te bewerkstelligen hebben we op onze school in de loop van de jaren veel aandacht besteed aan de wijze waarop kinderen en hun ouders naar en van school komen. Het is fijn om te kunnen constateren dat velen lopend of op de fiets naar school komen. Kinderen leren door dagelijks op de fiets of te voet te komen beter deel te nemen aan het verkeer en dit bevordert ook de verkeersveiligheid.  

Verkeersveiligheid

Over het (drukke) parkeerterrein fietsen kan gevaarlijk zijn. Kinderen en ouders die op de fiets komen, worden verzocht het (drukke) parkeerterrein te mijden. Kies een wandel/fietsroute om het parkeerterrein heen, in plaats van over het parkeerterrein te fietsen. We vinden het belangrijk het dat de schoolroute voor kinderen en hun ouders veilig is. We zetten in op: 
 • Een goede infrastructuur rondom het Borchkwartier, waaronder  veilige wandel-, fiets-, en autoroutes; 
 • Veilig verkeersgedrag van allen die aan het verkeer deelnemen; 
 • Het aanbieden van verkeersactiviteiten in het dagelijkse lesprogramma, zodat kinderen ervaringen opdoen als voetganger, als fietser en als medepassagier. 
Ouders die hun kinderen met de auto (moeten) brengen en/of halen worden verzocht gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij de hoofdingang van het gebouw of het tijdelijke parkeerterrein aan de zuidzijde van de Borchsingel. 

Infrastructuur rondom de school 
De directie, de verkeerswerkgroep van OBS Ter Borch als ook verkeersouders, zetten zich in voor een verkeersveilige infrastructuur rondom de school. Daarnaast werken we samen met CKC de Rietzanger, Skid Kinderopvang en de bewonersvereniging Ter Borch om de verkeersveiligheid rond het Borchkwartier te optimaliseren. Regelmatig vindt er overleg plaats met de gemeente Tynaarlo over noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en toekomstige ontwikkelingen.  

Drents Verkeersveiligheidslabel
Onze school draagt sinds 2016  het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit houdt in dat we ook praktijkgerichte lessen geven, waarbij we verkeerssituaties oefenen. Daarnaast doen we mee aan verkeersprojecten en activiteiten als de dode hoek, een fietsparcours en fietskeuringen. We organiseren dit schooljaar in elke bouw (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) een verkeersweek (mei, april, juni), waarin we extra aandacht besteden aan verkeerseducatie. Daarnaast doen we eens in de twee jaar mee met het project Streetwise. De verkeerswerkgroep werkt hierbij nauw samen met verkeersouders. 
 
Voor het Drents Verkeersveiligheidslabel moeten de scholen voldoen aan diverse criteria, waaronder: 
 • Verankering van verkeer in het schoolbeleid/ in de schoolorganisatie 
 • Verkeerseducatie in de klas 
 • Praktische verkeerseducatie 
 • Verkeersveilige schoolomgeving 
 • Betrokkenheid ouders 
De vele activiteiten zoals hierboven beschreven, kunnen gerealiseerd worden dankzij subsidies van de gemeente Tynaarlo en Veilig Verkeer Nederland. 
 
Verkeerseducatie en activiteiten 
Op onze school werken we met een doorgaande leerlijn voor verkeer. 
In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van de methode ‘Rondje Verkeer’. Dit lespakket van Veilig Verkeer Nederland is gericht op dagelijkse verkeerssituaties waarmee onze leerlingen te maken kunnen krijgen als voetganger, fietser of medepassagier. De methode wordt periodiek ingezet waarin kringgesprekken, praatplaten en werkbladen elkaar afwisselen. Verkeerssituaties worden tevens toegepast in de praktijk. 
 
In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de methodes die aansluiten op het praktisch en theoretisch examen van Veilig Verkeer Nederland.  Voor de groepen 4 t/m 6 werken we met verkeerskrantjes “Op voeten en fietsen”. In de groepen 7 en 8 werken we uit de “Jeugdverkeerskrant’.  
Begrippen, afspraken en situaties in het verkeer komen door middel van 8 thema’s per jaar in de verschillende krantjes aan bod. De verkeersregels worden geleidelijk opgebouwd. In de groepen 4 en 5 zijn er afgeleide regels die geformuleerd worden in gedragsregels zodat de leerlingen leren wat er van hen verwacht wordt. 

Activiteiten met betrekking tot verkeersveiligheid: 
November 2021; VVN Fietscontrole voor groep 5 t/m 8  
Maart/april 2022; Verkeersweek + VVN Fietscontrole voor groep 3 en 4 
Mei 2022; Fietsparcours groep 1 t/m 4 
Maart 2022; Fietsvaardigheid groep 5 t/m 8 
Maart 2022; Theoretisch verkeersexamen groep 7 
April 2022; Praktisch verkeersexamen in Eelde voor groep 7 
Mei 2022; Verkeersweek 1-2, Verkeersweek 5-6   
Juni 2022; Van groep 8 naar klas               

Wat heeft de Werkgroep verkeersveiligheid rond het Borchkwartier en Kindcentrum Ter Borch (WVB) in de afgelopen jaren bewerkstelligd? De werkgroep bestaande uit de directies van de scholen, ouders van OBS Ter Borch en CKC de Rietzanger als ook Skid kinderopvang, is actief sinds 2013. Doelstelling van deze werkgroep is: de verkeersveiligheid rond de scholen verbeteren door de infrastructuur aan te passen en goede afspraken te maken tussen de scholen en de ouders. Om de infrastructuur veiliger te maken is er overleg met de gemeente Tynaarlo (en tegenwoordig ook de gemeente Groningen) nodig. De beide gemeentes hebben in het verleden diverse aanpassingen gedaan in de infrastructuur, waaronder: 
 • Twee veilige oversteekplekken voor de Borchsingel; 
 • Jan Evenhuispad/dam t.b.v. kinderen uit de Piccardthof en Hoornse Park wijken; 
 • Betonpad vanaf Jan Evenhuispad / Tuinwijk naar Kindcentrum Ter Borch (CKC de Rietzanger/KDV) en het Borchkwartier; 
 • Daarnaast maakt de werkgroep verkeersveiligheid een gezamenlijk verkeersplan. 
Nog gewenste infrastructurele aanpassingen (voorgesteld aan de gemeente Tynaarlo): 

1. Centrale veilige fiets oversteekplaats voor de Borchsingel inclusief fietspad aan de zuidzijde van de Borchsingel (indien de supermarkt wordt gerealiseerd). 
2. Fietsenstalling aan de noordzijde van het speelplein van KDV De Woelwaters (indien de supermarkt wordt gerealiseerd). 
 
In november 2017 heeft de WVB een enquête gehouden onder de ouders van de scholen. Mede naar aanleiding van de enquête heeft de WVB het verkeersplan geactualiseerd en nieuwe verkeersafspraken gemaakt. Deze zijn verwerkt in de verkeerskrant d.d. juni 2018 die digitaal is uitgegeven aan de ouders van de kinderen op de basisscholen. 
Dit schooljaar is opnieuw eenverkeerskrant uitgebracht, waarin ook de maatregelen die er worden genomen m.b.t de toenemende verkeersdrukte op de Borchsingel ten gevolge van de werkzaamheden aan de ring Groningen zijn opgenomen. 

De verkeerswerkgroep van OBS Ter Borch bestaat uit leerkrachten en ouders: 
Tjibbe Jan Werksma (t.werksma@stichtingbaasis.nl) 
Ellen Veenhoven (e.veenhoven@stichtingbaasis.nl
Peter Tent (p.tent@stichtingbaasis.nl
Anneke Dalmolen (a.dalmolen@stichtingbaasis.nl
Verkeersouder (wordt nog ingevuld)