De schoolObs Ter Borch
Onze school is een openbare school die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school heeft op dit moment meer dan 500 leerlingen verdeeld over 21 groepen. We proberen ondanks de snelle groei van de laatste jaren het persoonlijke karakter te behouden. De meeste van onze leerlingen komen uit Groningen en Eelderwolde.

Kwaliteit en sfeer
Uit een enquête die gehouden is onder ouders, 
is onder meer gebleken dat zij onze school een gezellige, veilige en kindvriendelijke school vinden. Ook bleek dat de school gezien werd als een prestatiegerichte school waar veel individuele aandacht mogelijk is. Tenslotte werd de grote betrokkenheid van ouders bij allerlei activiteiten positief gewaardeerd.Samenstelling van het team


De unit-directie
De unit-directeur (Bert Wansink) van onze school is belast met de schoolorganisatie, schoolontwikkeling, personeelsbeleid, leerlingenadministratie, het aannemen van leerlingen en het financieel beheer. Hij wordt hierin bijgestaan door de unit-coördinator (Anneke Dalmolen). De unit-directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Om de directietaken uit te voeren is hij vrijgesteld van lesgeven.

Het managementteam
Zowel voor de onderbouw, groep 1 t/m groep 2 (Marion Steenhuis), de middenbouw groep 3 t/m 5 (Farda Hol), als voor de bovenbouw, groep 6 t/m groep 8 (Manon Jonge Poerink), is een bouwcoördinator aangesteld. De bouwcoördinator is een leerkracht uit de betreffende bouw. De bouwcoördinator heeft als taak de leerkrachten te stimuleren en te ondersteunen en het schoolbeleid te implementeren in de bouwen. In bouwvergaderingen wordt o.a. de organisatie van het onderwijs en het gebruik van methodes besproken. De bouwcoördinatoren hebben samen met de directeur en de IB-ers zitting in het managementteam van de school.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht geeft dagelijks les , observeert de kinderen en registreert de vorderingen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van de ouders. We streven er naar dat er niet meer dan twee leerkrachten voor een groep staan. Leerkrachten voeren wekelijks, zowel schriftelijk als mondeling, overleg over de dagelijkse gang van zaken in hun groep. Er zijn regelmatig bouw- en teamvergaderingen. Naast de zorg voor de eigen groep vervult elke leerkracht ook groep overstijgende taken in en buiten de school.

Vakleerkrachten lichamelijke oefening
De vakleerkrachten lichamelijke opvoeding verzorgen 2x per week gymlessen in de groepen 3 t/m 8.
De interne begeleiders (Jittie Hoekstra en Aleid Saaltink)
Op onze school zijn de interne begeleiders aanwezig. Zij zijn belast met de coördinatie van de zorg. Daarnaast behoort tot hun taken:

de begeleiding van leerkrachten
zorg voor onderwijs op maat
contacten met externe deskundigen
onderwijsvernieuwing volgen en invoeren op het gebied van zorg.
De specifieke taakomschrijving kunt u lezen in ons zorgdocument.

De ICT-coördinatoren (Harko Kievit, Peter Tent en Martijn van Santen)
De ICT coördinator en zijn leerkrachten ontplooien activiteiten om het gebruik van computers, de website en de digitale schoolborden te bevorderen en te onderhouden.
De administratief medewerker
Onze school beschikt over een administratief medewerker die de leerlingenadministratie verricht en andere administratieve taken uit handen van de directie neemt.